ધોરણ : 7

By
વિજ્ઞાન ઓનલાઈન ક્વીઝ :-


ધોરણ-7 પ્રકરણ ઓનલાઈન ક્વીઝ
1. વનસ્પતિમાં પોષણ અહી ક્લીક કરો
2. પ્રાણીઓમાં પોષણ અહી ક્લીક કરો
3. રેશમી કાપડ સુધી અહી ક્લીક કરો
4. ઉષ્મા અહી ક્લીક કરો
5. ઍસિડ, બેઈઝ અને ક્ષાર અહી ક્લીક કરો
6. ભૌતિક અને રાસાયણિક ફેરફારો અહી ક્લીક કરો
7. હવામાન, આબોહવા અને આબોહવાની સાથે  પ્રાણીઓનું અનુકૂલન અહી ક્લીક કરો
8. પવન, વાવાઝોડું અને ચક્રવાત અહી ક્લીક કરો
9. ભૂમિ અહી ક્લીક કરો
10. સજીવોમાં શ્વસન અહી ક્લીક કરો
11. પ્રાણીઓ અને વનસ્પતિઓમાં વહન અહી ક્લીક કરો
12. વનસ્પતિમાં પ્રજનન અહી ક્લીક કરો
13. ગતિ અને સમય અહી ક્લીક કરો
14. વિદ્યુતપ્રવાહ અને તેની અસરો અહી ક્લીક કરો
15. પ્રકાશ અહી ક્લીક કરો
16. પાણી : એક અમૂલ્ય સ્ત્રોત અહી ક્લીક કરો
17. જંગલો : આપણી જીવાદોરી અહી ક્લીક કરો
18. દૂષિત પાણીની વાર્તા અહી ક્લીક કરો

0 ટિપ્પણી(ઓ):

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો