ધોરણ : 8

By
વિજ્ઞાન ઓનલાઈન ક્વીઝ :-


ધોરણ-8 પ્રકરણ ઓનલાઈન ક્વીઝ
1. પાક ઉત્પાદન અને વ્યવસ્થાપન અહી ક્લીક કરો
2. સૂક્ષ્મ જીવો : મિત્રો અને શત્રુ અહી ક્લીક કરો
3. સંશ્લેષિત (કૃત્રિમ) રેસાઓ અને પ્લાસ્ટિક અહી ક્લીક કરો
4. પદાર્થો : ધાતુ અને અધાતુ અહી ક્લીક કરો
5. કોલસો અને પેટ્રોલિયમ અહી ક્લીક કરો
6. દહન અને જ્યોત અહી ક્લીક કરો
7. વનસ્પતિઓ અને પ્રાણીઓનું સંરક્ષણ અહી ક્લીક કરો
8. કોષ : રચના અને કાર્યો અહી ક્લીક કરો
9. પ્રાણીઓમાં પ્રજનન અહી ક્લીક કરો
10. તરુણાવસ્થા તરફ અહી ક્લીક કરો
11. બળ અને દબાણ અહી ક્લીક કરો
12. ઘર્ષણ અહી ક્લીક કરો
13. ધ્વનિ અહી ક્લીક કરો
14. વિદ્યુતપ્રવાહની રાસાયણિક અસરો અહી ક્લીક કરો
15. કેટલીક કુદરતી ઘટનાઓ અહી ક્લીક કરો
16. પ્રકાશ અહી ક્લીક કરો
17. તારાઓ અને સૂર્યમંડળ અહી ક્લીક કરો
18. હવા અને પાણીનું પ્રદૂષણ અહી ક્લીક કરો

0 ટિપ્પણી(ઓ):

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો