ધોરણ-6 વિજ્ઞાન : પ્રકરણ-9 સજીવો અને તેમની આસપાસ ઓનલાઈન ક્વીઝ

ક્વીઝ લોડ થાય ત્યા સુધી રાહ જુઓ...


6 Comments

avatar

Very nice work bro....
👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌

Reply
avatar
avatar

Cheptar vaise pdf hoy to moklava namra vinti
Whats up nomber 9925669492

Reply
avatar
avatar

ધોરણ-૬ ચેપ્ટર 9 સજીવ ની આસપાસ એક પ્રશ્નમાં એમ પૂછ્યું છે કે આઠ પગ વાળું પ્રાણી કયું છે તો જવાબમાં ઓક્ટોપસ આવે છે જે કોમ્પ્યુટર ખોટું કહે છે

Reply
avatar

Off line quiz pan banav jo sir computer mate ni je save Kari computer ma oflioff Rami sakay

Reply