ધોરણ-6 વિજ્ઞાન : પ્રકરણ-9 સજીવો અને તેમની આસપાસ ઓનલાઈન ક્વીઝ

By
ક્વીઝ લોડ થાય ત્યા સુધી રાહ જુઓ...


6 ટિપ્પણીઓ:

  1. ધોરણ-૬ ચેપ્ટર 9 સજીવ ની આસપાસ એક પ્રશ્નમાં એમ પૂછ્યું છે કે આઠ પગ વાળું પ્રાણી કયું છે તો જવાબમાં ઓક્ટોપસ આવે છે જે કોમ્પ્યુટર ખોટું કહે છે

    જવાબ આપોકાઢી નાખો
  2. Off line quiz pan banav jo sir computer mate ni je save Kari computer ma oflioff Rami sakay

    જવાબ આપોકાઢી નાખો