અમારી એન્ડ્રોઈડ એપ્સ

By
અમારી એપ Play Store પર :-


એપનું નામ ડાઉનલોડ
1. ધો. 6 થી 8 વિજ્ઞાન ક્વીઝ ઓફલાઈન એપ અહી ક્લીક કરો
2. બેઝિક ગણિત ઓફલાઈન એપ અહી ક્લીક કરો
3. ધો. 6 થી 8 ગણિતના સૂત્રો ઓફલાઈન એપ અહી ક્લીક કરો
4. ગુજરાત ક્વિઝ ઓફલાઈન એપ અહી ક્લીક કરો

2 ટિપ્પણીઓ: