ક્વીઝ

By
ઓનલાઈન ક્વીઝ :-

ધોરણ - 6 વિજ્ઞાન બંને સત્ર

ધોરણ-6 પ્રકરણ ઓનલાઈન ક્વીઝ
1. ખોરાક : ક્યાંથી મળે છે? અહી ક્લીક કરો
2. આહારના ઘટકો અહી ક્લીક કરો
3. રેશમી કાપડ સુધી અહી ક્લીક કરો
4. વસ્તુઓના જૂથ બનાવવાં અહી ક્લીક કરો
5. પદાર્થોનું અલગીકરણ અહી ક્લીક કરો
6. આપણી આસપાસ થતાં ફેરફારો અહી ક્લીક કરો
7. વનસ્પતિની જાણકારી મેળવીએ અહી ક્લીક કરો
8. શરીરનું હલનચલન અહી ક્લીક કરો
9. સજીવો અને તેમની આસપાસ અહી ક્લીક કરો
10. ગતિ અને અંતરનું માપન અહી ક્લીક કરો
11. પ્રકાશ, પડછાયો અને પરાવર્તન અહી ક્લીક કરો
12. વિદ્યુત તથા પરિપથ અહી ક્લીક કરો
13. ચુંબક સાથે ગમ્મત અહી ક્લીક કરો
14. પાણી અહી ક્લીક કરો
15. આપણી આસપાસની હવા અહી ક્લીક કરો
16. કચરાનો સંગ્રહ અને કચરાનો નિકાલ અહી ક્લીક કરો


ધોરણ - 7 વિજ્ઞાન બંને સત્ર

ધોરણ-7 પ્રકરણ ઓનલાઈન ક્વીઝ
1. વનસ્પતિમાં પોષણ અહી ક્લીક કરો
2. પ્રાણીઓમાં પોષણ અહી ક્લીક કરો
3. રેશમી કાપડ સુધી અહી ક્લીક કરો
4. ઉષ્મા અહી ક્લીક કરો
5. ઍસિડ, બેઈઝ અને ક્ષાર અહી ક્લીક કરો
6. ભૌતિક અને રાસાયણિક ફેરફારો અહી ક્લીક કરો
7. હવામાન, આબોહવા અને આબોહવાની સાથે  પ્રાણીઓનું અનુકૂલન અહી ક્લીક કરો
8. પવન, વાવાઝોડું અને ચક્રવાત અહી ક્લીક કરો
9. ભૂમિ અહી ક્લીક કરો
10. સજીવોમાં શ્વસન અહી ક્લીક કરો
11. પ્રાણીઓ અને વનસ્પતિઓમાં વહન અહી ક્લીક કરો
12. વનસ્પતિમાં પ્રજનન અહી ક્લીક કરો
13. ગતિ અને સમય અહી ક્લીક કરો
14. વિદ્યુતપ્રવાહ અને તેની અસરો અહી ક્લીક કરો
15. પ્રકાશ અહી ક્લીક કરો
16. પાણી : એક અમૂલ્ય સ્ત્રોત અહી ક્લીક કરો
17. જંગલો : આપણી જીવાદોરી અહી ક્લીક કરો
18. દૂષિત પાણીની વાર્તા અહી ક્લીક કરો


ધોરણ - 8 વિજ્ઞાન બંંને સત્ર 

ધોરણ-8 પ્રકરણ ઓનલાઈન ક્વીઝ
1. પાક ઉત્પાદન અને વ્યવસ્થાપન અહી ક્લીક કરો
2. સૂક્ષ્મ જીવો : મિત્રો અને શત્રુ અહી ક્લીક કરો
3. સંશ્લેષિત (કૃત્રિમ) રેસાઓ અને પ્લાસ્ટિક અહી ક્લીક કરો
4. પદાર્થો : ધાતુ અને અધાતુ અહી ક્લીક કરો
5. કોલસો અને પેટ્રોલિયમ અહી ક્લીક કરો
6. દહન અને જ્યોત અહી ક્લીક કરો
7. વનસ્પતિઓ અને પ્રાણીઓનું સંરક્ષણ અહી ક્લીક કરો
8. કોષ : રચના અને કાર્યો અહી ક્લીક કરો
9. પ્રાણીઓમાં પ્રજનન અહી ક્લીક કરો
10. તરુણાવસ્થા તરફ અહી ક્લીક કરો
11. બળ અને દબાણ અહી ક્લીક કરો
12. ઘર્ષણ અહી ક્લીક કરો
13. ધ્વનિ અહી ક્લીક કરો
14. વિદ્યુતપ્રવાહની રાસાયણિક અસરો અહી ક્લીક કરો
15. કેટલીક કુદરતી ઘટનાઓ અહી ક્લીક કરો
16. પ્રકાશ અહી ક્લીક કરો
17. તારાઓ અને સૂર્યમંડળ અહી ક્લીક કરો
18. હવા અને પાણીનું પ્રદૂષણ અહી ક્લીક કરો

2 ટિપ્પણીઓ: